1. نوشین عرب تربتی , مسعود خوش سلیقه , مهدخت پورخالقی چترودی , نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب , مطالعات ادبیات کودک , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷, صفحه ۹۱-۱۱۲
 2. عبداله نوروزی , مسعود خوش سلیقه , نقشه‌ای توصیفی مطالعات ترجمه در ایران براساس پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد , نقد زبان و ادبیات خارجی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۲۷۵-۲۹۳
 3. میلاد مهدی زادخانی , مسعود خوش سلیقه , ترجمه نشانه نظام گرافیکی: مطالعه موردی دو نسخه دوبله حرفه ای , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۵۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۴۹-۶۹
 4. مسعود خوش سلیقه , سعید عامری اختیارآبادی , عاملیت مترجم و ویژگی‌های ترجمه غیرحرفه‌ای بازی‌‌های ویدئویی (موردپژوهی آنچارتد 4: فرجام یک دزد) , Language Related Research- جستارهای زبانی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱۸۱-۲۰۴
 5. بی نظیر خواجه پورتادوانی , علی خزاعی فرید , مسعود خوش سلیقه , نظریة ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمة ریزفرهنگ‌ها: موردپژوهشی رمان دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۵۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۲-۲۳
 6. آسیه صحاف , مسعود خوش سلیقه , چالش‌های زبانی و فرازبانی در ترجمۀ شفاهی متوالی: موردپژوهی ترجمۀ سخنرانی باراک اوباما , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۹-۳۹
 7. محدثه بهزادی , علی خزاعی فرید , مسعود خوش سلیقه , تحلیل شیوه‌های گوناگون بازنمایی گفتار در داستان‌های فارسی قبل و بعد از نهضت ترجمه در عصر قاجار , زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷-۳۲
 8. مسعود خوش سلیقه , عبداله نوروزی , نقد کتاب روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه , پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۲۱-۱۳۶
 9. مسعود خوش سلیقه , الهام فاضلی حق پناه , فرآیند و ویژگی‌های زیرنویس غیرحرفه‌ای در ایران , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱-۲۹
 10. سعید عامری اختیارآبادی , مسعود خوش سلیقه , علی خزاعی فرید , هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی درباره برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهش اکتشافی , مطالعات ترجمه , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۱-۳۷
 11. فاطمه حیدری , مسعود خوش سلیقه , محمدرضا هاشمی , هوش روایی و کیفیت ترجمه , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۳-۱۳۰
 12. آسیه صحاف , مسعود خوش سلیقه , خلیل قاضی زاده , راهکارهای مترجمان شفاهی تازه کار ایرانی در ترجمه سخنرانی سیاسی , مطالعات ترجمه , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۹-۳۲
 13. آیناز سامیر , مسعود خوش سلیقه , خلیل قاضی زاده , مقایسه رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمه فارسی با نظریه های شاخص ارزیابی ترجمه , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۵۹-۸۴
 14. المیرا سلیمانی راد , علی خزاعی فرید , مسعود خوش سلیقه , بررسی تفاوت زبانِ نخستین نمایشنامه های ترجمه شده با نمایشنامه های ترجمه شده معاصر در ایران , زبان و ادب فارسی - دانشگاه آزاد سنندج , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۴۷-۶۸
 15. مسعود خوش سلیقه , توانش‌های هدف در آموزش مترجم فارسی و انگلیسی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۱۳-۱۴۳
 16. آیناز سامیر , مسعود خوش سلیقه , امتیاز دهی ترجمه در آموزش مترجم انگلیسی , مطالعات ترجمه , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۷-۲۲
 17. سارا ساری , مسعود خوش سلیقه , محمدرضا هاشمی , مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۴۳-۶۴
 18. آیناز سامیر , مسعود خوش سلیقه , بازخورد دانشجویان ترجمه انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱-۲۱
 19. مسعود خوش سلیقه , حمیده مزینانی , اقتباس؛ رویکردی اجتماعی- فرهنگی در ترجمه (مطالعة موردی اقتباس آرنولد از داستان رستم و سهراب) , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۴۳-۵۹